Monthly Archives: Tháng Tư 2016

SEO hình ảnh sản phẩm lên top


http://timsanpham.com – Chú thích cho ảnh (Đồng cỏ) – Đặt tên hình ảnh (dong-co.jpg) – <img alt=”Đồng cỏ” src=”dong-co.jpg” /> Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?